закрыть

Бесплатная консультация

Для получения бесплатной консультации юриста,заполните заявку ниже.
Оставьте email или телефон,чтобы мы могли Вам ответить.
Опишите Вашу проблему
Отправить заявку
Бесплатная консультация
Агентство недвижимости Киевская Русь

Недвижимость Киева и Киевской области

Продажа квартир и домов в Киеве

+Добавить объявление
Телефон+380(93)611-1316
Emailinfo@realty-ukraine.net
Skypegoncharov.realty
FacebookМы на Facebook
ВКонтактеМы ВКонтакте
Риэлторские услугиНаши предложенияЮридические услугиБТИБезопасностьКонсультацииУслуги иностранцамО нас
Slideshow Image 1
УкраинаПокупкаПродажаАрендаНовостройкиКоммерческая недвижимостьКредитованиеИнвестирование
Консультация адвоката
Как открыть фирму
arou
lombardlifetourismsellyoursiteworldrealtyuahomelandbusrent

Аналітичний та синтетичний облік фінансових інвестицій

Аналітичний облік довгострокових зобов'язань ведеться за їх видами і термінами погашення.
Інформацію про наявність і рух довгострокових інвестицій (вкладів) у цінні папери інших підприємств,облігацій державних і місцевих позик,статутний капітал інших підприємств,створених на території країни та за кордоном,узагальнюють на рахунку 14 «Довгострокові фінансові інвестиції».
Цей рахунок має такі субрахунки:
-141 «Інвестиції пов'язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі»;
-142 «Інші інвестиції пов'язаним сторонам»;
-143 «Інвестиції непов'язаним сторонам».
Облік наявності та руху поточних фінансових інвестицій,інвестиційний строк яких не перевищує одного року,що можуть бути реалізовані в будь-який момент (крім інвестицій,що є еквівалентами грошових коштів),ведеться на рахунку 35 «Поточні фінансові інвестиції»,субрахунок 352 «Інші поточні фінансові інвестиції». На дебеті субрахунка 352 відображають придбання поточних фінансових інвестицій,на кредиті -- їх вибуття.
Отримання доходу від участі в капіталі асоційованих підприємств,від спільної діяльності та дочірніх підприємств відображається в усіх випадках записом:
Дебет 14 «Довгострокові фінансові інвестиції» (відповідно субрахунки 141,142,143);
Кредит 72 «Доход від участі в капіталі» (відповідно субрахунки 721,722,723).
Проте інвестиційна діяльність є значно ширшим поняттям,ніж «участь підприємства в капіталі».
Інвестиційна діяльність пов'язана з придбанням і прода-жем довгострокових (необоротних) активів і короткострокових (оборотних) фінансових активів,які не відносяться до еквівалентів грошових коштів (вартість придбаних основних засобів,необоротних і нематеріальних активів,надання позик іншим підприємствам,надходження коштів від фінансових інвестицій -- дивіденди,проценти).
Для обліку таких операцій призначені рахунки 96 «Втрати від участі в капіталі» та 97 «Інші витрати»,на яких відображаються втрати від зміни вартості капіталу,що використовується у спільній діяльності двох чи декількох підприємств за методом участі в капіталі. При спільній операційній діяльності капітал інвестора може збільшуватися чи зменшуватися внаслідок збільшення (зменшення) його частки в об'єкті інвестування. Капітал також може вкладатися в асоційовані та дочірні підприємства.
Рахунок 96 «Втрати від участі в капіталі» має такі субрахунки:
- 961 «Втрати від інвестицій в асоційовані підприємства»;
- 962 «Втрати від спільної діяльності»;
- 963 «Втрати інвестицій в дочірні підприємства».
У дебет рахунка 96 списуються втрати,завдані внаслідок отримання асоційованим підприємством збитків,переоцінки активів,збитків дочірніх та спільних підприємств тощо. При цьому складається запис:
Дт 96 «Втрати від участі в капіталі»;
Кт 14 «Довгострокові фінансові інвестиції».
У кінці місяця рахунок 96 закривається:
Дт 79 «Фінансові результати» субрахунок 793 «Результати іншої звичайної діяльності»;
Кт 96 «Втрати від участі в капіталі».
Інші витрати,хоча й виникають у процесі операційної діяльності,але не відносяться до процесу виробництва і збуту,а пов'язуються з інвестиціями. До таких витрат належать:
- залишкова вартість і витрати на реалізацію фінансових інвестицій;
- залишкова вартість і витрати на реалізацію необоротних активів;
- залишкова вартість і витрати на реалізацію макових комплексів;
- втрати активів та зобов'язань неопераційної діяльності від зміни курсу гривні до іноземної валюти;
- уцінка необоротних активів та фінансових інвестицій;
- залишкова вартість списаних необоротних активів і витрат,пов'язаних із ліквідацією (розукомплектовування,демонтаж та ін.);
- інші витрати звичайної діяльності;
- виплата страхових сум і страхових відшкодувань (у страхових установах);
- перестрахування.
На рахунку 97 «Інші витрати» виділяється 9 субрахунків,що видно з вищенаведеного переліку витрат. У дебеті рахунка 97 «Інші витрати» відображаються такі витрати:
Дт 97 «Інші витрати»;
Кт 10 «Основні засоби» (списання й уцінка основних засобів);
Кт 11 «Інші необоротні матеріальні активи» (списання й уцінка необоротних активів);
Кт 12 «Нематеріальні активи» (списання й уцінка нематеріальних активів);
Кт 14 «Довгострокові фінансові інвестиції» (списання й уцінка фінансових інвестицій);
Кт 15 «Капітальні інвестиції» (списання й уцінка капітальних інвестицій);
Кт 16 «Довгострокова дебіторська заборгованість» (списання боргів);
Кт 30 «Каса» (курсові різниці);
Кт 31 «Рахунки в банках» (курсові різниці);
Кт 35 «Поточні фінансові інвестиції» (реалізація фінансових інвестицій);
Кт 68 «Розрахунки за іншими операціями» (витрати звичайної діяльності).
Зібрані протягом місяця витрати повинні списуватися на фінансові результати:
Дт 79 «Фінансові результати» субрахунок «Результат іншої звичайної діяльності»;
Кт 97 «Інші витрати».
Особливістю довгострокових інвестицій є те,що вони не можуть бути вільно реалізовані в будь-який момент. На дебеті рахунка 14 відображають вартість довгострокових інвестицій,на кредиті -- їх вибуття (списання) або зменшення вартості,а також отримання дивідендів від обсягу інвестування,якщо облік інвестицій ведеться за методом обліку участі в капіталі.
Так,наприклад,в обліку страхової компанії «Каштан» інвестовані кошти в акції асоційованого підприємства відображають такою бухгалтерською проводкою:
Дт 141 «Інвестиції пов'язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі»;
Кт 31 «Рахунки в банках».
Отриманий дохід (в сумі збільшення частки інвесторів у капіталі) від інвестицій в асоційоване підприємство в обліку відображають такою бухгалтерською проводкою:
Дт 141 «Інвестиції пов'язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі»;
Кт 721 «Дохід від інвестицій в асоційовані підприємства».
Нарахування дивідендів за інвестиціями в наведеному вище прикладі оформляють такою бухгалтерською проводкою:
Дт 373 «Розрахунки за нарахованими доходами»;
Кт 141 «Інвестиції пов'язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі».
Розглянемо різні методи оцінки фінансових інвестицій на конкретних прикладах з практики ЗАТ Страхова компанія «Каштан».
1. Метод оцінки за собівартістю.
Довгострокові інвестиції,як правило,відображають в обліку за собівартістю при зарахуванні на баланс.
Наприклад,Страхова компанія «Каштан» придбала для тривалого утримання акції ВАТ «Азот» на суму 10000 грн. (10000 акцій х 1 грн.) за ринковою вартістю. Номінальна вартість однієї акції -- 75 коп. Було також сплачено брокерові та за інші послуги на фондовій біржі 400 грн. Загальна кількість акцій,випущених ВАТ «Азот» складає 100000 шт.,тому,компанія «Каштан» не має суттєвого впливу на це підприємство.
Собівартість довгострокових фінансових інвестицій дорівнює:
С=10000+400=10400 грн.
Оцінка в подальшому на дату балансу використовує правило нижчої оцінки довгострокових інвестицій в ринкові акції.
Довгострокові інвестиції оцінюються на кожній окремій інвестиції (базовий підхід). Якщо має місце зниження (крім тимчасового) вартості конкретної довгострокової інвестиції,її балансова вартість зменшується. Сума уцінки списується на витрати звітного періоду.
Протягом наступних періодів відбулося зниження ринкової вартості акцій ВАТ «Азот» до 50 коп. за акцію. Отже,балансова вартість цих інвестицій становитиме 5000 грн. Різницю між собівартістю та переоціненою балансовою вартістю слід відобразити як витрати періоду в звіті про фінансові результати компанії «Каштан».
ЗАТ Страхова компанія «Каштан» придбало по 1000 акцій корпорації «Сатер» та корпорації «Вега». Розглянемо портфель довгострокових інвестицій страхової компанії «Каштан» в ринкові акції інших компаній станом на 31 грудня 2006 року в табл. 2.4.
Таблиця 2.4
Портфель довгострокових інвестицій ЗАТ Страхова компанія «Каштан» станом на 31.12.06 р.

Об'єкт інвестування Собівартість,грн/акцію Ринкова вартість,
грн/акцію Нереалізований прибуток (збиток)
Корпорація «Сатер» Корпорація «Вега» 1,446
2,340 1,478
1,900 32
(440)
Разом 3,786 3,378 (408)

Бухгалтерський запис станом на 31 грудня 2006 року буде мати наступний вигляд:
Дебет рахунку 96 «Збитки від участі в капіталі» 408,000
Кредит рахунку 49 «Резерв знецінення цінних паперів» 408,000
Балансова вартість конкретної інвестиції оцінюється за справедливою вартістю інвестицій на дату переоцінки. Результат переоцінки по поточним інвестиціям списується на фінансові результати періоду,по довгостроковим інвестиціям - на власний капітал.
2. Метод участі.
Метод участі застосовується,коли підприємство має суттєвий вплив на компанію,акції якої купуються,проте не має можливості контролювати її діяльність.
Підприємство,на яке інвестор може мати значний вплив,називають асоційованою компанією.
На існування або наявність значного впливу вказують:
- володіння не менше ніж 20% акцій,або
- присутність інвестора в раді директорів контрагента;або
- участь його в процесах прийняття рішень;або
- матеріальні відносини між партнерами;або
- взаємообмін управлінським персоналом;або
- забезпечення важливою технічною інформацією.
Суть методу участі:балансова вартість інвестиції,яка була спочатку оцінена за собівартістю,збільшується (зменшується) відповідно до частки інвестора в прибутках (збитках) асоційованої компанії. Балансова вартість інвестиції змінюється на суму отриманих дивідендів.
Використання методу участі в капіталі передбачає вплив на оцінку фінансової інвестиції не тільки прибутку (збитку) об'єкту інвестування,а й зміни у власному капіталі об'єкту інвестування. Прибуток є лише однією із складових власного капіталу.
Цей метод раніше не використовувався в українській бухгалтерії,він базується на тому,що в разі отримання підприємством прибутку інвестори (акціонери або засновники) цього підприємства також отримують прибуток,навіть якщо він не розподіляється у вигляді дивідендів. Отриманий прибуток призводить до збільшення чистих активів підприємства,що отримало прибуток,а оскільки корпоративні права виражають право власності на частку в статутному капіталі,то й оцінка корпоративних прав повинна бути відповідно змінена. Метод участі в капіталі дозволяє відображати в балансі зростання (або змен-шення) вкладеної інвестиції з урахуванням фінансових результатів підприємства,в яке вкладена інвестиція.
Розглянемо сутність застосування цього методу на прикладі придбання страховою компанією «Каштан» акцій ВАТ «РТС» (табл. 2.5).
Таблиця 2.5
Застосування методу участі

Балансова вартість довгострокових фінансових інвестицій на початок року (собівартість акцій ВАТ,придбаних інвестором) 20000
Частка інвестора в статутному фонді 26%
Прибуток ВАТ за звітний період 6000
Нараховано дивідендів ВАТ за звітний період 2000
Частка прибутку інвестора (6000х0,26) 1560
Частина дивідендів інвестора (2000х0,26) 520
Балансова вартість довгострокових фінансових інвестицій на кінець року при застосуванні методу участі в капіталі 21040
Доход 1040

Загальний же прибуток (кредитовий оборот рахунку 721) становить 1560 грн.,тобто відповідає частці прибутку інвестора.
У наведеному прикладі вартість довгострокових фінансових інвестицій на кінець року зросла на частку прибутку інвестора мінус отримані дивіденди (20000+1560-520).
В обліку це буде відображатись проводками:
1. Дебет 141 "Інвестиції в пов'язані сторони згідно з методом обліку участі в капіталі".
Кредит 721 "Дохід від інвестицій в асоційовані підприємства"1560 грн.
1. Дебет 373 "Розрахунки за нарахованими доходами"
Кредит 141 "Інвестиції в пов'язані сторони згідно з методом обліку участі в капіталі"520 грн.
Тобто та частина прибутку у вигляді нарахувань дивідендів буде до їх одержання відображена в інвестора на рахунку 37 "Розрахунки з різними дебіторами",а прибуток у вигляді збільшення балансової вартості довгострокової інвестиції в активі балансу збільшує залишок рахунку 14 "Довгострокові фінансові інвестиції". Саме ця сума і буде відображена в балансі за рядком 040 "Довгострокові фінансові інвестиції,що враховуються за методом участі в капіталі".
Якщо ж внаслідок застосування методу участі в капіталі вартість довгострокових фінансових інвестицій буде зменшена,це буде відображатись проводкою Дт 96 "Витрати від участі в капіталі"Кт 14 "Довгострокові фінансові інвестиції".
Доходи і втрати від участі в капіталі показуються,крім того,окремо і в формі № 2 за рядками 110 і 150 відповідно.
Однак не завжди прибуток,отриманий підприємством-об'єктом інвестиції,дає позитивний результат інвестору. Отриманий прибуток може бути використаний не самим кращим,з точки зору інвестора,чином,наприклад,на виплату премій,розкішний ремонт офісу та ін. Такі витрати емітент цілком може зробити,не питаючи інвестора,якщо перший не контролюється другим. Дійсно,якщо частка в статутному капіталі у інвестора невелика,то у нього небагато і можливостей вплинути на підприємство,в яке інвестовані кошти.
Отже,активи,що є у підприємства,можуть бути використані не в інтересах інвестора,і останній не може бути впевнений в отриманні від них вигоди.
Тому метод участі в капіталі використовується лише стосовно до інвестицій в підприємства за умови,якщо частка інвестора в статутному фонді досить велика. До таких підприємств належать асоційовані,дочірні і спільні.
В новому Плані рахунків застосування методу участі спричинить проводку:
Дт 141 "Інвестиції пов'язаним сторонам за методом участі в капіталі"
Кт 72 "Доход від участі в капіталі".
Ця проводка виконується,якщо у об'єкта інвестування за звітний період отриманий прибуток (як в приведеному вище прикладі). У разі збитків кореспонденція рахунків буде мати наступний вигляд:
Дт 96 "Втрати від участі в капіталі"
Кт 141 "Інвестиції пов'язаним сторонам за методом участі в капіталі".
Тобто метод участі в капіталі працює в обидві сторони,впливаючи на сальдо рахунку 141 у бік збільшення або зменшення,в залежності від того,чи добився об'єкт інвестування прибутку або потерпів збитки. Рахунок 96 є симетричним щодо рахунку 72 й аналогічно має три субрахунки.
На практиці може виникнути ситуація,коли метод участі «з'їсть» всю інвестицію,відображену на субрахунку 141,тобто обороти за рахунком 96 перевищать балансову вартість фінансової інвестиції,а об'єкт інвестування буде продовжувати нести збитки. В цьому випадку кредитувати рахунок 141 вже не треба,інвестиція не може бути відображена в балансі від'ємною величиною.
У П(С)БО 12 зменшення балансової вартості фінансових інвестицій відображається в фінансовому обліку тільки на суму,яка не приводить до від'ємного значення вартості фінансових інвестицій. Фінансові інвестиції,які внаслідок зменшення їх балансової вартості досягають нульової вартості,відображаються в бухгалтерському обліку в складі фінансових інвестицій за нульовою вартістю.
Разом з тим облік діяльності об'єкта інвестування не треба ігнорувати,надалі об'єкт інвестування може стати прибутковим. Тоді його результати діяльності знайдуть своє відображення по дебету субрахунку 141,але лише тоді,коли будуть зараховані збитки попередніх періодів. Тобто,незважаючи на те,що збитки об'єкта інвестування не можуть призвести до від'ємної величини інвестиції,ці збитки необхідно враховувати за балансом. Надалі,коли у об'єкта інвестування з'явиться прибуток,він буде збільшувати оцінку фінансової інвестиції лише тоді,коли прибуток перекриває не відображені на субрахунку 141 збитки.
Разом з тим застосування методу участі має обмеження,навіть якщо частка інвестора досить велика.
Метод участі в капіталі не застосовується навіть щодо пов'язаних підприємств у випадках,якщо:
1) фінансові інвестиції здійснені з метою їх продажу протягом року;
2) асоційоване або дочірнє підприємство веде діяльність в умовах,що обмежують його здатність передавати кошти інвестору протягом року.
Отже,в першому випадку бухгалтеру необхідно знати наміри керівництва в момент інвестування. Одні і ті самі акції можуть бути придбані з метою продажу і з метою довготривалої участі в капіталі емітента акцій. Зрозуміло,намір інвестора повинен бути оформлений письмово -- наказом,розпорядженням або,як мінімум,написом керівника на документі,що стосується інвестиції.
Друга причина незастосування методу участі вимагає пояснень. Обмеження в здатності передачі коштів інвестору,безумовно,повинно мати об'єктивний характер. Прикладом такої ситуації може служити неконвертованість валюти в країні розташування асоційованого (дочірнього) підприємства. Така ситуація була в Україні до 1993 р.,тому українські підприємства мали дуже обмежені можливості направляти кошти своєму інвестору,навіть належні йому дивіденди. Треба вважати,що зарубіжні підприємства-інвестори не застосовували метод участі щодо українських підприємств до набирання чинності валютного законодавства,що дозволяє придбання валюти. Така ж ситуація може виникнути в українського інвестора,що вклав кошти,наприклад,в білоруське підприємство,якщо в Білорусії введуть обмеження з придбання валюти або її переліку. Також обмеження можуть бути накладені за рішенням суду або контролюючого органу,в якого такі права є (наприклад,податкової інспекції). Таким чином,є підстави вважати,що на практиці незастосування методу участі внаслідок обмежень здатності передавати кошти інвестору досить рідке.
Існує думка,що обмеженням можна вважати навіть вказівку інвестора акумулювати весь прибуток на дочірньому підприємстві і не витрачати його на дивіденди. Однак таку вказівку навряд чи можна назвати обмеженням,оскільки заборона,яку наклав інвестор може в будь-який момент відмінена. Отже,метод участі в цій ситуації повинен працювати.
Крім того,окремого розгляду заслуговує питання про те,як реагувати на період обмежень після його закінчення,тобто обмеження передачі,що існували раніше коштів інвестору усунені,і застосування методу участі відновлене. Однак не викликає сумніву,що фінансові результати діяльності об'єкта інвестування в період обмежень повинні бути враховані.
Розглянемо приклад. Первинна вартість фінансової інвестиції на 1.01.2003 р. становила 40 тис. грн. Частка інвестора -- 50%. У 2003 і 2004 роках мали місце обмеження,і в цей же період збитки становили 20 тис. грн. і 30 тис. грн. У зв'язку з обмеженням інвестор метод участі в капіталі не застосував. Якби обмежень не було,то залишок на рахунку 14 на 1.01.2005 р.,розрахований за методом участі в капіталі,поменшав би на 25 тис. грн. (50% збитків,згідно долі інвестора). Але через обмеження проводка Дт 96 Кт 14 на суму 25 тис. грн. не відбулася. Якби метод участі застосувався,сальдо на рахунку 14 становило б 15 тис. грн. У 2005 році обмеження втратили силу,і в цьому ж році об'єкт інвестування отримав прибуток у 36 тис. грн. Результати діяльності об'єкта інвестування вимагають проводки:Дт 14 Кт 72 18 тис. грн. Але з цього не виходить,що сальдо на рахунку 14 повинно становити 58 тис. грн.,тобто первинну вартість фінансової інвестиції плюс 18тис. грн. на основі попередньої проводки. Фінансові результати діяльності об'єкта інвестування в період обмеження також повинні бути враховані.
Незастосування методу участі в обмежувальний період не означає,що сальдо на субрахунку 141 повинне бути законсервовано. В цьому випадку повинен застосовуватися пункт 8 П(С)БО 12,який передбачає оцінку інвестиції на дату балансу за справедливою вартістю. Тобто незастосування методу участі,нехай навіть і тимчасово,внаслідок обмежень,що з'явилися,не означає,що фінансові інвестиції повинні оцінюватися за собівартістю або за іншою вартістю. Справедливою вартістю цінних паперів (якщо ними виражені корпоративні права),згідно з додатком "Визначення справедливої вартості придбаних ідентифікованих активів і зобов'язань"за П(С)БО 19,є їх поточна ринкова вартість на фондовому ринку.
Однак не всі цінні папери котируються на ринку,і не завжди інвестиція представлена цінними паперами. В такому випадку при відсутності ринкової вартості,згідно з тим же додатком до П(С)БО 19,повинна проводитися експертна оцінка акцій. Очевидно,що і до оцінки корпоративних прав,не виражених цінними паперами,необхідно застосовувати такий же спосіб,оскільки внесок засновників в ТОВ має таку ж природу,як й акція акціонера. Однак експертна оцінка фінансової інвестиції--спосіб значно більш кропіткий і дорогий,ніж метод участі. Тому більш доцільно застосовувати метод участі в капіталі.
Так,. ЗАТ Страхова компанія «Каштан» придбало 25% простих акцій АТ «Бета» на суму 200 тис. грн. Протягом року АТ «Бета» одержало чистий прибуток у сумі 120 тис. грн. і виплатило 80 тис. грн. дивідендів.
Записи в обліку ЗАТ Страхова компанія «Каштан» будуть мати наступний вигляд:
На суму придбаних акцій:
Дебет рахунку 14 «Довгострокові фінансові інвестиції в акції 200000 грн.
Записи в обліку АТ «Бета» такі:
Кредит рахунку 31 «Рахунки в банку» 200000 грн.
На суму участі в прибутках АТ «Бета»:(120000х0,25=30000) грн.
Дебет рахунку 14 «Довгострокові фінансові інвестиції
в акції АТ «Бета» 30000 грн.
Кредит рахунку 72 «Доход від участі в капіталі» 30000 грн.
На суму нарахованих дивідендів:(80000х0,25=20000) грн
Дебет рахунку 31 «Рахунки в банку» 20000 грн.
Кредит рахунку 14 «Довгострокові фінансові інвестиції
в акції «Бета» 20000 грн.
Розглянемо приклад обліку інвестицій в асоційоване підприємство за методом участі у капіталі.
Страхова компанія «Каштан» 3 січня 2006 р. придбало частку (40%) у власному капіталі підприємства «Барвинок» за 668 тис. грн. Страхова компанія «Каштан» веде облік інвестиції в асоційоване підприємство «Барвинок» за методом участі в капіталі (табл. 2.6).
Таблиця 2.6
Облік інвестицій в асоційоване підприємство

Статті власного капіталу асоційованого підприємства «Барвінок» На 1.01.06р. На 1.12.2006р. Зміни у власному капіталі
Статутний капітал 1000 1000 --
Резервний капітал 250 250 --
Додатковий капітал 300 360"60
Нерозподілений прибуток 120 180"60
Разом 1670 1790 120

Зростання додаткового капіталу обумовле недооцінкою необоротних активів.
У складі нерозподіленого прибутку на 31.12.2006 р. прибуток від реалізації страхової компанії складає 10 тис. грн.
Чистий прибуток за 2006 рік асоційованого підприємства складає 110 тис. грн.,сума нарахованих дивідендів - 50 тис. грн.
Вартість фінансової інвестиції компанії в асоційоване підприємство «Барвінок»,що відображається в обліку за методом участі в капіталі,складе 712 тис. грн.
Відображення операцій в журналі господарських операцій показане в табл. 2.7.
Якщо компанія володіє більш ніж 50% акцій іншої компанії,вважають,що інвестор володіє контрольним пакетом акцій і має можливість контролювати діяльність об'єкта інвестування,тобто приймати рішення з питань його фінансово-господарської діяльності.
Компанію інвестора розглядають як материнську компанію,а компанію,що є об'єктом інвестування,як дочірню. Інвестиції в дочірні підприємства відображаються за методом участі в капіталі або за собівартістю чи переоціненою вартістю.
Таблиця 2.7
Операції обліку інвестицій

Показники Сума,тис. грн. Кореспонденція рахунків
Дебет Кредит
Балансова вартість інвестиції на 01.01. 2004 р. 668 141 «Інвестиції зв'язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі» Х
Частка інвестора в чистому прибутку за 2004 рік (110-10)х40% 40 141 «Інвестиції зв'язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі» 721 «Доход від інвестицій в асоційовані підприємства»
Частка інвестора в дивідендах (50х40%) 20 373 «Розрахунки за нарахованими доходами» 141 «Інвестиції зв'язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі»
Частка інвестора в сумі збільшен-ня додаткового капіталу (60х40%) 24 141 «Інвестиції зв'язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі» 423 «Дооцінка активів»
Балансова вар-тість інвестиції на 31.12.2004 р. 712 141 «Інвестиції зв'язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі» Х

Зміна оцінки цінних паперів відбувається шляхом створення резерву під знецінення цінних паперів.
При вибутті (продажу,обміні тощо) цінних паперів можуть застосовуватись такі методи їх оцінок:
- за вартістю одиниці кожного цінного паперу (або одного виду);
- за середньою вартістю;
- за вартістю останніх за часом закупок (метод ЛІФО);
- за вартістю перших за часом закупок (метод Ф1ФО).
Як правило,методи оцінки ЛІФО та Ф1ФО використовуються організаціями,що є професійними учасниками ринку цінних паперів.
Акції,облігації та інші цінні папери оприбутковуються за купівельною вартістю. Пов'язана особа - особа,яка відповідає будь-якій з наведених нижче ознак:
- юридична особа,яка здійснює контроль над платником податку,або контролюється таким платником податку,або перебуває під спільним контролем з таким платником податку;
- фізична особа або члени сім?ї фізичної особи,які здійснюють контроль над платником податку. Членами сім?ї фізичної особи вважаються:її чоловік або дружина,прямі родичі (діти або батьки) як фізичної особи,так і її чоловіка або дружини,а також чоловік або дружина будь-якого прямого родича фізичної особи або її чоловіка (дружини);
- посадова особа платника податку,уповноважена здійснювати від імені платника податку юридичні дії,спрямовані на встановлення,зміну або зупинення правових відносин,а також члени її сім?ї.
Під здійсненням контролю слід розуміти володіння безпосередньо або через більшу кількість пов'язаних фізичних чи юридичних осіб найбільшою часткою (паєм,пакетом акцій) статутного капіталу платника податку або управління найбільшою кількістю голосів у керівному органі такого платника податку або володіння часткою (паєм,пакетом акцій),не меншою 20 відсотків від статутного капіталу платника податку.
Для фізичної особи загальна сума володіння часткою статутного капіталу платника податку (голосів у керівному органі) визначається як загальна сума корпоративних прав,що належить такій фізичній особі,членам сім'ї такої фізичної особи та юридичним особам,які контролюються такою фізичною особою або членами її сім'ї.
Суму амортизації дисконту або премії нараховують одночасно з нарахуванням відсотка (доходу від фінансових інвестицій),що належить до одержання,і відображають у складі інших фінансових доходів або в складі інших фінансових витрат з одночасним збільшенням чи зменшенням балансової вартості фінансових інвестицій.
Фінансові інвестиції в асоційовані та дочірні підприємства і в спільну діяльність з утворенням юридичної особи на дату балансу відображають за вартістю,визначеною методом участі в капіталі,крім випадків,указаних в пунктах 17 і 22 П(С)БО 12.
Інвестиції,які обліковують методом участі в капіталі,на дату балансу відображають за вартістю,що визначається з урахуванням усіх змін у власному капіталі об'єкта інвестування,крім тих,які є результатом операцій між інвестором і об'єктом інвестування.
Балансова вартість фінансових інвестицій може збільшуватися або зменшуватися на суму,що є часткою інвестора в чистому прибутку за звітний період. Ці суми включають до доходів або втрат від участі в капіталі. Одночасно балансова вартість фінансових інвестицій зменшується на суму визнаних дивідендів від об'єкта інвестування.
Балансова вартість фінансових інвестицій може збільшуватися або зменшуватися на частку інвестора в сумі інших змін у власному капіталі об'єкта інвестування за звітний період. Ці суми вилучають або включають у відповідні статті власного капіталу інвестора. Якщо сума зменшення частки капіталу інвестора в сумі інших змін у власному капіталі об'єкта інвестування більша за відповідну статтю власного капіталу інвестора,то на таку різницю зменшується нерозподілений прибуток або збільшується непокритий збиток. Зменшення балансової вартості фінансових інвестицій відображають у бухгалтерському обліку лише на суму,яка не призводить до від'ємного значення цих інвестицій. Фінансові інвестиції,які внаслідок зменшення їхньої балансової вартості досягають нульової вартості,відображають у бухгалтерському обліку в складі фінансових інвестицій за нульовою вартістю.
Якщо інвестор продає активи або передає їх (як внесок до статутного капіталу) дочірньому,спільному,асоційованому підприємству,в складі фінансових результатів звітного періоду відображають лише ту частину прибутку або збитку,яка припадає на інших інвесторів. Суму прибутку або збитку від внеску чи продажу дочірньому,спільному,асоційованому підприємству,яка належить інвестору,включають до складу доходів або витрат майбутніх періодів. Такі суми визнаються прибутком або збитком інвестора тільки після продажу активів дочірнім,спільним,асоційованим підприємством іншим особам або в період амортизації одержаних чи придбаних необоротних активів.
Інвестор дочірнього,спільного,асоційованого підприємства відображає всю суму понесених збитків,якщо внесок або продаж свідчать про зменшення чистої вартості реалізації оборотних активів чи зменшення корисності необоротних активів.
Отже,якщо інвестор придбав активи у дочірнього,спільного,асоційованого підприємства,суму прибутку чи збитку об'єкта інвестування від цієї операції,що припадає на інвестора,відображають тільки після перепродажу цих активів іншим особам або в періодах амортизації придбаних необоротних активів. Збитки,що виникають внаслідок зменшення чистої вартості реалізації оборотних активів або зменшення корисності необоротних активів,відображають в період здійснення операції.
Облігація – це свідоцтво про надання позички,яке дає право на одержання,як правило,щорічного доходу у вигляді процента. Привабливість облігації для власників полягає в одержанні фіксованого доходу. На відміну від акцій облігації після закінчення визначеного строку підлягають викупу,до того ж емітент повинен сплатити номінальну вартість облігацій і дохід у вигляді процента.
Облігації випускаються іменні та на пред’явника,причому останні переважають. Залежно від емітента облігації поділяються на державні та корпоративні.
Державні облігації – це свідоцтва про надання їх власниками позики державі в особі національного уряду та місцевих органів управління. Випуск облігацій здійснюється державою з метою державних витрат,якщо бракує бюджетних коштів. Держава гарантує викуп державних облігацій,через це вони вважаються першокласними цінними паперами з високим ринковим та кредитним рейтингом.
Державні цінні папери характеризуються значною різноманітністю і можуть бути класифіковані за рядом ознак. Залежно від порядку обігу на ринку облігації бувають ринкові (публічні) та неринкові. Ринкові облігації більш поширені,їх відрізняє висока ліквідність,тобто їх можна швидко реалізувати на ринку,проте власники цих облігацій не можуть претендувати на погашення їх до визначеного строку. На відміну від них,неринкові облігації не підлягають відкритому продажу. Вони,звичайно,реалізуються через спеціальні фінансові інститути – пенсійні,ощадні фонди і т. п. Неринкові облігації можна пред’явити до оплати в будь-який час за бажанням їх власників. Проте при достроковій оплаті розмір доходу різко знижується. Випуск в обіг неринкових облігацій,наприклад,ощадних бон,має за мету залучити до фінансування державного боргу навіть невеликі заощадження населення. Потрібно зазначити,що частина неринкових облігацій індексується,тобто їх погашення й оплата процентів за ними здійснюється з урахуванням індексу інфляції.
Відповідно до методів розміщення можна виділити облігації,що розміщуються на добровільній основі або примусово. Передплата на державні цінні папери провадиться на добровільній основі,тому що примусове розміщення облігацій підриває довіру до них. Облігації,які розміщуються примусово,– порівняно рідке явище. Як правило,вони випускаються під час війни,в умовах тяжкого стану державних фінансів,коли держава відчуває гостру потребу в грошових коштах.
За строком погашення державні цінні папери можна поділити на поточні,короткострокові,середньострокові,довгострокові та безстрокові. Межі між ними досить умовні. Поточні облігації випускаються на строк від кількох тижнів до року,короткострокові – від одного до двох-трьох років,середньострокові – від трьох до п’яти-десяти і довгострокові – більше десяти років.
Для залучення коштів у межах до року в більшості країнах використовуються казначейські векселі. У США вони випускаються в обіг з первісними строками погашення у три,шість,дев’ять або дванадцять місяців. У ряді країн для залучення коштів на тривалий період використовуються казначейські ноти,бони та інші облігації,які відрізняються одна від одної умовами випуску та обігу.
Згідно зі способом виплати доходів облігації поділяються на лотерейні (виграшні),процентні та з виплатою доходів на дисконтній основі. За лотерейними облігаціями періодично розігруються виграші на різну суму,яка виплачується залежно від номінальної вартості облігації. На відміну від них процентні облігації забезпечують власникам фіксований або «плаваючий»,«мінливий» дохід,що визначається процентною ставкою. Облігації з «плаваючим» доходом з’явилися порівняно недавно. Дохід за ними коливається залежно від зміни рівня позичкового процента. Випуск такого роду цінних паперів допомагає уникнути додаткових витрат у випадку падіння процентних ставок,водночас робить їх досить привабливим у період їх підвищення.
Прикладом облігацій,що випускаються на дисконтній основі,є казначейські векселі США,що не мають процентних нарахувань. Вони реалізуються за номінальними цінами зі знижкою,а казначейство викуповує їх за номінальними цінами,і таким чином власники векселів одержують дохід у вигляді купонної знижки.
Випуск та обіг облігацій в Україні передбачено главою 3 Закону України «Про цінні папери і фондову біржу»,згідно зі ст. 10 якого облігація визначається як цінний папір,що засвідчує внесення її власником грошових коштів і затверджує зобов’язання відшкодувати йому номінальну вартість цього цінного паперу в передбачений у ньому строк з вимогою фіксованого процента (якщо інше не передбачено умовами випуску).
Сьогоднішнє чинне законодавство передбачає випуск облігацій двох видів:
1) облігації внутрішніх республіканських і місцевих позик;
2) облігації підприємств.
Рішення про випуск облігацій внутрішніх республіканських і місцевих позик приймаються,відповідно,Кабінетом Міністрів України і місцевими радами народних депутатів.
Кроком на шляху активізації випуску облігацій в Україні є законодавче закріплення ще одного їх виду – конвертованих облігацій.

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ УКРАИНЫ. Объединение риэлторов и юристов рынка недвижимости Киева. Сopyright ©2004-2012Сopyright ©2004-2012 ICT COMPANY www.infopromua.com. Все права защищены.
Выгодно продадим/сдадим вашу недвижимость
cursor

Оформление заявки

Адвокатское и риелторское объединение Украины предоставляет полный спектр услуг в сфере недвижимости. Мы с радостью готовы предложиться Вам свои услуги по продаже и аренде недвижимости в Киеве и Киевской области.

Оставьте Ваш номер телефона и наш специалист свяжется с Вами в кратчайшие сроки

Ваш номер телефона: